Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Związek Międzygminny » Statut
Szukaj

Związek Międzygminny: Statut

Statut Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• link do pobrania (PDF, 192.27 KB)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne: nazwa i siedziba Związku, uczestnicy, czas trwania związku

§ 1. Związek Międzygminny pod nazwą „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, zwany dalej Związkiem działa
w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Uczestnikami Związku są:
1) Gmina Nowa Sól – Miasto,
2) Gmina Siedlisko,
3) Gmina Bytom Odrzański,
4) Gmina Kolsko,
5) Gmina Nowa Sól,
6) Gmina Nowe Miasteczko,
7) Gmina Kożuchów,
8) Gmina Otyń,
9) Gmina Kargowa,
10) Gmina Bojadła,
11) Gmina Szlichtyngowa
12) Gmina Sława
13) Gmina Wschowa

§ 3. Związek posiada osobowość prawną.

§ 4. Związek utworzony został na czas nieoznaczony.

§ 5. Siedzibą Związku jest miasto Nowa Sól.

Rozdział 2.

Zadania Związku

§ 6. 1. Zadaniem Związku jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku i w tym celu organy Związku, działając w imieniu Związku:

1) organizują system gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują nim wszystkich właścicieli
nieruchomości na terenie gminy – członka Związku;

2) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje
odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

3) stwarzają warunki do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

4) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

5) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) udostępniają na stronach internetowych członków Związku i Związku Międzygminnego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U z 2005r Nr 236, poz. 2008 ze zm.) i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 przedmiotowej ustawy , wymaganych w danym roku kalendarzowym poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

7) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

d) liczby mieszkańców,

e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).w imieniu których Związek obowiązany jest podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12 przedmiotowej ustawy,

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku ,

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu Związku ,

2. Związek realizuje prawa i obowiązki organów gminy określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w zakresie zadań określonych w ust. 1 poprzez:

a) tworzenia aktów prawa miejscowego,

b) wydawanie decyzji administracyjnych,

c) wydawanie zezwoleń,

d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

e) organizowanie przetargów i zawieranie umów,

f) prowadzenie ewidencji,

g) prowadzenie sprawozdawczości,

h) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

Rozdział 3.

Organy Związku, ich struktura oraz zakres i tryb działania

§ 7. 1. Organami Związku jest Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem oraz Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.

2. Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3. Zasady udostępniania informacji publicznej, w tym dokumentów Związku, reguluje ustawa
z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§ 8. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

§ 9. 1. Członkami Zgromadzenia są wójtowie i burmistrzowie i prezydenci gmin uczestniczących w Związku.

2. Każdy wójt, burmistrz lub prezydent ma jeden głos w Zgromadzeniu.

§ 10. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru wójta (burmistrza, prezydenta) z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja upływa z dniem zakończenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2010r.

§ 11. Zgromadzenie ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

§ 12. 1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy:

1) ustanawianie regulaminów organizacyjnych jednostek utworzonych przez Związek;

2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, stanowienie o jego kierunkach działania, wybór przewodniczącego Zarządu oraz jego zastępcy i członka Zarządu i ustalanie wynagrodzeń etatowego członka Zarządu;

3) uchwalanie regulaminów pracy Zgromadzenia Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej

4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku;

5) uchwalanie programu działania Związku, zasad ekonomicznego funkcjonowania Związku;

6) uchwalanie budżetu Związku, wprowadzanie w nim zmian, przyjmowanie sprawozdania oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;

7) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Związku, wyrażanie zgody na przyjęcie na rzecz Związku darowizn i zapisów;

8) ustalanie rodzaju i wysokości świadczeń uczestników na rzecz Związku oraz ustalenie cen opłat za usługi świadczone przez Związek, podejmowanie uchwały w sprawie pokrycia strat w działalności Związku;

9) wyrażanie zgody na ratalną wpłatę udziałów;

10) wyrażanie zgody na przyjęcie nowego uczestnika Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia uczestnika ze Związku;

11) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym;

12) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania i likwidacji Związku.

§ 13. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków Zgromadzenia, z wyjątkiem członków Zgromadzenia pełniących funkcję, o których mowa w § 14 ust. 1 i § 20.

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.

5. W zakresie zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej przepisy dotyczące zasad i trybu działania Zgromadzenia stosuje się odpowiednio.

§ 14. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącego.

2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad Zgromadzenia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
§ 15. 1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Zgromadzenia na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien spełniać wymogi określone w ust. 1, w zdaniu drugim.

3. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie lub elektronicznie co najmniej na 3 dni przed terminem obrad.

4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

5. Pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji, do czasu powołania Przewodniczącego Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem członek Zgromadzenia obecny na posiedzeniu .

§ 16. 1. Obrady odbywają się co do zasady na jednym posiedzeniu, jednakże Zgromadzenie może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym, wyznaczonym przez siebie terminie.

2. Otwarcie posiedzenia następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego słów: „otwieram posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

3. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza listę obecności członków Zgromadzenia, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin posiedzenia. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których obrady nie zostały przeprowadzone.

4. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy członek Zgromadzenia.

5. Zmiana porządku obrad wymaga uchwały Zgromadzenia.

6. W czasie trwania posiedzenia Przewodniczący udziela głosu poszczególnym osobom. Każdy członek Zgromadzenia może złożyć wniosek o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

1) stwierdzenia quorum;

2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad;

3) zakończenia dyskusji;

4) zamknięcia listy mówców.

7. Przewodniczący, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, poddaje każdy wniosek pod głosowanie.

8. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący przerywa obrady, wyznaczając jednocześnie nowy termin posiedzenia.

9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy posiedzenie, wypowiadając słowa: „zamykam posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

§ 17. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Zgromadzenie mogą występować: Zarząd oraz jego członkowie, poszczególne Komisje oraz członkowie Zgromadzenia.

§ 18. 1. W głosowaniu jawnym członkowie Zgromadzenia głosują poprzez podniesienie ręki.
W głosowaniu oddaje się głos „za” albo „przeciw”, albo „wstrzymujący się”.

2. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart do głosowania.

3. Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się Komisję Skrutacyjną spośród członków Zgromadzenia.

4. Uchwały Zgromadzenia wymagają bezwzględnej większości głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

§ 19. Członkowie Zgromadzenia są zobowiązani do brania udziału w pracach Zgromadzenia i jego komisji.

§ 20. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

2. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Związku i go reprezentuje.

3. Zarząd liczy trzech członków.

4. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, jego zastępca oraz członek Zarządu.

5. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu.

Przewodniczącym może być osoba spoza członków Zgromadzenia.

6. Członek Zarządu, który nie jest członkiem Zgromadzenia, zatrudniany jest na podstawie wyboru w trybie art. 4 ust. 1 pkt 1d ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych i sprawuje funkcję na podstawie stosunku pracy.

7. Członkowie Zarządu wybrani spośród członków Zgromadzenia wykonują swoje obowiązki społecznie .

8. W stosunku do członków Zarządu czynności wynikających z zakresu prawa pracy dokonuje
Przewodniczący Zgromadzenia.

9. W stosunku do pozostałych osób zatrudnionych w Związku czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Zarządu.

§ 21. 1. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Zgromadzenia i upływa z dniem upływu kadencji Zgromadzenia.

2. Po upływie kadencji Zarządu, pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybrany Zarząd.

§ 22. 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia i zadania Związku określone przepisami prawa.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał;

3) gospodarowanie mieniem Związku;

4) prowadzenie gospodarki finansowej i wykonywanie budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

5) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności, w tym sprawozdań finansowych;

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych. i pracowników Związku.

3. W realizacji zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.

4. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

§ 23. 1. Do składania oświadczeń woli niepociągających za sobą zobowiązań finansowych wystarczające jest złożenie oświadczenia przez Przewodniczącego Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu i kontrasygnata Głównego Księgowego Związku z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku powodujących powstanie zobowiązań
nieprzekraczających kwoty 10.000(dziesięć tysięcy ) złotych wystarczające jest złożenie oświadczenia Przewodniczącego Zarządu i kontrasygnata Głównego Księgowego Związku .

§ 24. 1. Wygaśnięcie członkowstwa w Zarządzie następuje na skutek:

1) zrzeczenia się;

2) ustania uczestnictwa gminy w Związku;

3) odwołania;

4) upływu kadencji;

5) śmierci.

2. W przypadku ustania członkowstwa członka Zarządu, Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 25. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi jego obrady. Przewodniczący Zarządu ponadto uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia oraz wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku.

§ 26. 1. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Członków Zarządu powiadamia się o zwołaniu posiedzenia najpóźniej na 3 dni przed jego terminem, z podaniem porządku obrad.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego kompetencje wykonuje Zastępca.

§ 27. W sprawach nieuregulowanych, do trybu działania Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące trybu działania Zgromadzenia.

Rozdział 4.

Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku
§ 28. Dochodami Związku są:

1) dochody z majątku i działalności Związku;

2) świadczenia uczestników Związku, o których mowa w § 29 oraz § 30 ust. 3;

3) dotacje, darowizny i zapisy.

§ 29. 1. Uczestnicy Związku wnoszą bezzwrotne wkłady w wysokości określonej odrębną uchwałą Zgromadzenia.

2. Nowy uczestnik obowiązany jest wnieść swój wkład w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do Związku.

3. Zgromadzenie może wyrazić zgodę w drodze uchwały na wniesienie przez uczestnika Związku swojego wkładu w ratach, określając terminy wpłat rat.

§ 30. 1. Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku z wniesionych wkładów.

2. Każdy z uczestników Związku partycypuje w kosztach działalności Związku proporcjonalnie do ilości mieszkańców gminy na dzień 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

3. Uczestnicy Związku dokonują wpłat na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2, w terminach umożliwiających funkcjonowanie Związku.

4. Zgromadzenie ustali szczegółowo sposób i terminy dokonywania wpłat oraz ich wysokość.

§ 31. 1. Uczestnik Związku pokrywa straty w działalności Związku w takiej wysokości, która odpowiada procentowemu udziałowi straty w działalności powstałej na terenie uczestnika Związku w stosunku do ogólnej straty w działalności Związku .

2. Uczestnicy Związku zobowiązani są do wpłat na pokrycie strat w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia w tej sprawie uchwały przez Zgromadzenie.

§ 32. Celem Związku nie jest wygospodarowywanie zysku. W przypadku jego wygospodarowania, zysk przeznacza się na cele statutowe Związku.

Rozdział 5.
Inne zasady określające współdziałanie

§ 33. Uczestnicy Związku mogą przekazać w użytkowanie lub zbyć na rzecz Związku obiekty i urządzenia położone na ich terenie i niezbędne do prowadzenia działalności statutowej Związku.

§ 34. Uczestnicy Związku mogą przekazywać na rzecz Związku mienie komunalne gmin, służące realizacji przez Związek jego zadań statutowych .

Rozdział 6.

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

§ 35. 1. Uczestnicy Związku mają równe prawa w korzystaniu z obiektów i urządzeń Związku.
2. Uczestnicy Związku, a w szczególności mieszkańcy gmin uczestniczących w Związku, mają pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów i urządzeń Związku.

3. Korzystanie z urządzeń i obiektów Związku jest odpłatne. W wyjątkowych sytuacjach Zgromadzenie może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat niektórych uczestników Związku.

§ 36. 1. Sposób korzystania, w szczególności wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów i urządzeń, określa Zgromadzenie.

2. Zgromadzenie określa również wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 7.

Zasady przystępowania i występowania, zasady rozliczeń majątkowych oraz zasady likwidacji Związku

§ 37. 1. O przystąpieniu nowego uczestnika do Związku rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Uchwała w szczególności powinna określać sposób wpłaty wkładu, o którym mowa w § 29.

§ 38. 1. Z wnioskiem o przystąpienie gminy do Związku występuje odpowiedni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Do wniosku załącza się uchwałę rady gminy o przystąpieniu do Związku i przyjęciu jego statutu.

3. Do wniosku należy dołączyć kopię zawiadomienia Wojewody Lubuskiego o zamiarze przystąpienia do Związku.

§ 39. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

1) wystąpienia uczestnika ze Związku;

2) wykluczenia uczestnika ze Związku.

§ 40. 1. Wystąpienie uczestnika ze Związku następuje na jego wniosek.

2. Wniosek winien być złożony najpóźniej na 6 miesięcy kalendarzowych przed końcem roku
kalendarzowego.

§ 41. 1. Występujący lub wykluczony uczestnik Związku traci prawo do wniesionych wkładów i wpłat.

2. Uczestnika występującego lub wykluczonego obciążają koszty działalności Związku, w tym koszty strat poniesionych przez Związek do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wystąpienie ze Związku

§ 42. 1. Związek może wykluczyć uczestnika tylko w razie:

1) udowodnienia działania na szkodę Związku;

2) niewykonania zobowiązań na rzecz Związku;

3) niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień statutu.

2. W razie wykluczenia uczestnika, Związkowi przysługują od wykluczonego uczestnika uprawnienia określone w § 41 ust. 2 Statutu.

§ 43. Rozwiązanie Związku następuje wskutek zgodnych uchwał wszystkich uczestników Związku.

§ 44. 1. W wypadku rozwiązania Związku, jego majątek po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na rzecz uczestników Związku odpowiednio do ponoszonych przez nich wkładów w kosztach działalności.

2. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń Związku i innego majątku Związku mają te gminy, na obszarze których te urządzenia i majątek się znajduje.

3. Jeżeli wartość części majątku przejętej przez uczestnika, o którym mowa w ust. 2, przekracza kwotę przysługującą mu z podziału majątku Związku zgodnie z ust. 1, uczestnik zobowiązany jest wnieść różnicę na rzecz pozostałych uczestników w formie pieniężnej.

§ 45. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Otwarcie likwidacji następuje z dniem wejścia w życie uchwały Zgromadzenia w tej sprawie.

§ 46. Likwidatorów związku powołuje Zgromadzenie w drodze uchwały i określa zakres ich obowiązków.

§ 47. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie, po wysłuchaniu opinii powołanej doraźnie komisji.

§ 48. Zatwierdzony plan likwidacji związku wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku i przesyła do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody Lubuskiego.

§ 49. Likwidatorzy powinni zakończyć działalność Związku, ściągnąć wierzytelności, wypełnić
zobowiązania i upłynnić majątek Związku (czynności likwidacyjne). Nowe zobowiązania mogą zaciągać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.

§ 50. Podział między uczestników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

§ 51. Nieodebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa się do depozytu sądowego.

VIII Nadzór nad Związkiem

§ 52. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda Lubuski i Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze.

§ 53. Statut wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

   

wstecz