Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Związek Międzygminny » Zmiana Statutu 2019
Szukaj

Związek Międzygminny: Zmiana Statutu 2019

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „EKO PRZYSZŁOŚĆ”

• link do pobrania (PDF, 366 KB)

 Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015, poz. 2334) ogłasza się zmiany Statutu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012r., poz. 1454):

1. Dodaje się § 13a w brzmieniu:

§ 13a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest organem kolegialnym i składa się z 3 (trzech) osób, które wybiera Zgromadzenie na kadencję Zgromadzenia spośród jego członków. Funkcji członka Komisji nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz z funkcją członka Zarządu. Spośród swoich członków Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

2. Posiedzenia Komisji w formie zwyczajnych zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku braku możliwości wykonywania przez niego obowiązków jeden z członków Komisji. Zwyczajne posiedzenia Komisji winny być zwoływane w miarę potrzeby. O zwołaniu posiedzenia członkowie winni być powiadomieni w drodze e-maila co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

3. Przewodniczący Zgromadzenia nadaje bieg zarejestrowanej skardze, wnioskowi, petycji, którą otrzymał, kierując ją pod obrady na najbliższym posiedzeniu Komisji.

4. Komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku, petycji:

1) analizuje dostępny materiał dowodowy;

2) może żądać dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień w przedmiocie skargi, wniosku, petycji zarówno od strony skarżącej, wnoszącej wniosek, petycję jak i od strony, której dotyczy skarga, wniosek, petycja;

3) przygotowuje projekty uchwał dla Zgromadzenia Związku wraz z uzasadnieniem, przy petycji stanowisko Zgromadzenia Związku wraz z uzasadnieniem.

5. Z przeprowadzonego postępowania dowodowego Komisja sporządza protokół oraz wypracowuje stanowisko w sprawie zasadności skargi, wniosku, petycji.

6. Protokół posiedzenia komisji oraz wypracowane stanowisko (jeśli stanowi dokument odrębny od protokołu) podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

7. Komisja podejmuje decyzje w sprawie skargi, wniosku, petycji w formie uchwał. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie komisji zostali prawidłowo zawiadomieni o jej posiedzeniu.

8. Przewodniczący Komisji przedkłada Przewodniczącemu Zgromadzenia protokół i stanowisko komisji, o których mowa w ust. 5-6 wraz z projektem uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi, wniosku, petycji.

9. Komisja składa raz do roku Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności.

10. Komisja współdziała z innymi komisjami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji jej zadań.

11. Obsługę techniczną i organizacyjną Komisji zapewnia Biuro Związku.

2. Dodaje się § 13b w brzmieniu:

§ 13b. W Związku obowiązują następujące zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów organów i komisji Związku:

1) obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

2) dokumenty z zakresu działania Zgromadzenia i komisji udostępnia się w Biurze Związku w dniach pracy Biura Związku, w godzinach przyjmowania interesantów.

3) realizacja uprawnień określonych w pkt 1) i pkt 2) może się odbywać wyłącznie w Biurze Związku i w asyście pracownika Biura Związku.

4) Uprawnienia określone w pkt 1) i w pkt 2) nie znajdują zastosowania:

a) w przypadku wyłączenia jawności – na podstawie ustaw,

b) gdy informacja publiczna stanowi tajemnicę chronioną prawnie,

c) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. § 15 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Zgromadzenia są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Związku oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty..

4. § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. Głosowania jawne odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań członków Zgromadzenia. W przypadku przeszkód technicznych uniemożliwiających lub utrudniających ich użycie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie imienne, które odbywa się w ten sposób, że członkowie Zgromadzenia po wywołaniu z listy przez Przewodniczącego Zgromadzenia wypowiadają się za uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, przeciw uchwale, kandydaturze lub wnioskowi, czy o ile jest to możliwe wstrzymują się od głosu. Wynik głosowania zostaje utrwalony w liście głosowań załączonej do protokołu z odnotowaniem indywidualnych stanowisk głosujących, zawierającej imię i nazwisko głosujących..

   

wstecz